Přihlásit se

PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo? Registrace nového účtu
Úvodní stránka Vše o nákupu Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1. Uzavření kupní smlouvy

a) Kupující potvrzením nabídky (písemně i elektronicky) akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Lom trading, s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána dlouhodobá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické nabídky a specifikace zákazníka (nabídky doručené prostřednictvím elektronické pošty).

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – nabídce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách Lom trading, s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Lom trading, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými návody k montáži

3. Místo plnění

Místem plnění je adresa určení uvedená kupujícím nebo sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.

 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické- nabídky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.  Nabídka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení nabídky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením- nabídky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení nabídky vhodným způsobem, např. telefonicky, elektronicky či písemně. Odmítne-li kupující nabídku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se nabídka za odmítnutou.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách Lom trading, s.r.o. jsou platné v okamžiku přijetí nabídky. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné nabídky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5-ti pracovních dnů.  V případě, že se jedná o objednávku zboží vyrobeného na míru, je dodací lhůta zákazníkovi sdělena v nabídce. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení nabídky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné předat dopravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30-ti kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu dopravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální nabídce - kupní smlouvě na jeho účet, pokud není dohodnuto jinak.

7. Dopravní podmínky, poštovné

 Dodací lhůta je 5 pracovních dnů od předání zásilky dopravci. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit dopravci. Faktura jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

8. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno něco jiného, platí pro uplatnění práv z vadného plnění příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese provozovny: Lom trading, s.r.o., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10

 

Kupující před odesláním vadného zboží je povinen nejméně 24 hod předem kontaktovat prodávajícího na tel.č. +00420 775 979 749, nebo e-mailem info@lomtrading.cz

Při uplatnění práv z vady výrobků prosíme přiložit:

  • záruční list výrobce byl-li se zbožím dodán
  • kopii daňového dokladu
  • přesný popis vad a jejich projevů

O právech z vad zboží prodávající rozhodne nejdéle do 3 pracovních dnů. Je-li právo z vady zboží uznáno jako oprávněné, bude po jeho vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího. Maximální lhůta pro vyřízení práva z vad výrobků vč. dodávky bezvadného zboží může činit 30 kalendářních dnů od uplatnění práv z vady výrobků, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky odstoupení dané zákonem nebo Obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit všechna plnění, která si na jejím základě poskytly.

V případě zasílání vadného zboží prodávajícímu se za den přijetí považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení uplatněného práva z vad se považuje den oznámení o připravenosti nového zboží k expedici. Kupující je povinen zboží připravit k dopravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží.

9. Vrácení zboží

V souladu s ustanovením § 1829 z.č.89/2012 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno uzavřením smlouvy distančním způsobem nebo uzavřením smlouvy mimo obchodní prostory. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z dopravců do sídla prodávajícího. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • zboží musí být nepoškozené, nesmí vykazovat známky jakéhokoliv opotřebení. Lom trading má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou individuálně posouzeno a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.)
  • s dokladem o jeho zakoupení

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz (náklady na dopravu nejsou předmětem odstoupení od smlouvy) doporučujeme nás kontaktovat na tel.: +420 775 979749 nebo písemně na e-mailu: info@lomtrading.cz s tímto obsahem: "Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle nabídky (číslo nabídky), ze dne (datum nabídky) na položku/ky (uvést zboží). Vracenou částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet (číslo učtu)." 

Platnost od: 1. 3. 2015