Přihlásit se

PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo? Registrace nového účtu

Reklamace

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno něco jiného, platí pro uplatnění práv z vadného plnění příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese provozovny: Lom trading, s.r.o., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10

Kupující před odesláním vadného zboží je povinen nejméně 24 hod předem kontaktovat prodávajícího na tel.č. +00420 775 979 749, nebo e-mailem info@lomtrading.cz

Při uplatnění práv z vady výrobků prosíme přiložit:

  • záruční list výrobce byl-li se zbožím dodán
  • kopii daňového dokladu
  • přesný popis vad a jejich projevů

O právech z vad zboží prodávající rozhodne nejdéle do 3 pracovních dnů. Je-li právo z vady zboží uznáno jako oprávněné, bude po jeho vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího. Maximální lhůta pro vyřízení práva z vad výrobků vč. dodávky bezvadného zboží může činit 30 kalendářních dnů od uplatnění práv z vady výrobků, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky odstoupení dané zákonem nebo Obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit všechna plnění, která si na jejím základě poskytly.

V případě zasílání vadného zboží prodávajícímu se za den přijetí považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení uplatněného práva z vad se považuje den oznámení o připravenosti nového zboží k expedici. Kupující je povinen zboží připravit k dopravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží.

Vrácení zboží

V souladu s ustanovením § 1829 z.č.89/2012 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno uzavřením smlouvy distančním způsobem nebo uzavřením smlouvy mimo obchodní prostory. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z dopravců do provozovny prodávajícího (U továren 256/14, 102 00 Praha 10). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • zboží musí být nepoškozené, nesmí vykazovat známky jakéhokoliv opotřebení. Lom trading má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou individuálně posouzeno a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.)
  • s dokladem o jeho zakoupení

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz (náklady na dopravu nejsou předmětem odstoupení od smlouvy) doporučujeme nás kontaktovat na tel.: +420 775 979749 nebo písemně na e-mailu: info@lomtrading.cz s tímto obsahem: "Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle nabídky (číslo nabídky), ze dne (datum nabídky) na položku/ky (uvést zboží). Vracenou částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet (číslo učtu)."